Blogi

Työhyvinvointikyselyt osana hyvää työpaikkaa

Työhyvinvointi ei ole meille vain sana paperilla. Se on osa sykkivää sydäntämme. Työhyvinvointi ei ole pelkkää työsuoritusta, vaan siihen kuuluu keskeisesti henkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino. Meille on tärkeää työntekijöiden kokonaisvaltainen jaksaminen, koska vain siten pystymme tiiminä saavuttamaan parhaamme. Siksi toteutamme puolivuosittain työhyvinvointikyselyn, josta olemme viime aikoina saaneet poikkeuksellisen hyviä tuloksia. Tässä blogitekstissä syvennymme näihin tuloksiin.

Työhyvinvointikyselyt ovat olennainen osa yrityskulttuurimme rakentamista

Yrityskulttuuri on se näkymätön voima, joka ohjaa, motivoi ja yhdistää työntekijöitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Se on kuin yrityksen identiteetti – se määrittelee, miten asiat tehdään ja millainen ilmapiiri yrityksessä vallitsee. Yrityskulttuuri ei synny itsestään, vaan se rakentuu johdon, työntekijöiden ja organisaation arvojen, toimintatapojen ja viestinnän kautta. Hyvä yrityskulttuuri ei ole vain palkitsevaa työtä, vaan se luo yhteisön, jossa jokainen työntekijä tuntee olonsa arvostetuksi ja motivoituneeksi.

Olemme vahvasti arvopohjainen yritys

Arvot toimivat yrityksen perustana ja ohjaavat päätöksentekoa kaikilla tasoilla. Kun yrityksen arvot ovat kirkkaana kaikkien mielessä, ne ohjaavat käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa myös vaikeina aikoina.

Meille arvot tarjoavat suunnan ja selkeyttävät toimintamme tarkoitusta, minkä avulla työntekijämme voivat ymmärtää yrityksemme missiota ”pysäyttää ilmastonmuutos kannattavasti skaalaamalla parempia ratkaisuja” paremmin ja nähdä oman työnsä merkityksen osana suurempaa kokonaisuutta.

Arvot normittavat myös käyttäytymistä ja asettavat standardit miten työntekijöiden odotetaan kohtelevan toisiaan, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Jaetut arvot myös edistävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisäävät motivaatiota sekä sitoutuneisuutta, mikäli työntekijät kokevat omien arvojen heijastuvan yrityksen arvoissa. Arvot eivät ole vain sisäisesti tärkeitä, vaan ne määrittävät yrityksen ulkoisen kuvan, koska arvostamme tänä päivänä yrityksiä ja henkilöitä suuresti, jotka toimivat arvojensa pohjalta. Viestimällä näistä arvoista houkuttelemme työntekijöitä, jotka jakavat samat arvot ja ovat näin todennäköisemmin pitkäaikaisia tiimimme jäseniä.

Työhyvinvointikyselyiden avulla saamme mahdollisuuden kuulla suoraan työntekijöitämme ymmärtääksemme heidän tarpeensa, huolensa ja toiveensa. Hyvät tuloksemme työhyvinvointikyselyistä antavat viittauksia siitä, että olemme tehneet oikeita asioita.

Tässä otteita tuloksistamme

Työhyvinvointikyselymme jokaiseen kysymykseen vastataan numeraalisesti asteikolla 1-5, jossa 5 on erinomainen ja 1 huono. H1/2023 kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,3 ja H2/2023 vastausten keskiarvo oli 4,21. Olemme nostaneet tähän parhaita tuloksia, sekä niitä, joissa meillä on eniten kehitettävää.

0
Forusilla kohdellaan hyvin ja käytös on asiallista
0
Forusilla ei ole negatiivisesti työhöni vaikuttavia huhuja tai juoruja
0
Forusilla on hyvä henki
0
Negatiivista kilpailua ei esiinny työntekijöidemme välillä
0
Esihenkilöni on kiinnostunut työstäni ja kyvystäni suoriutua tehtävistäni
0
Kannustamme ja tuemme toisiamme
0
Esihenkilöni luottaa minuun
0
Työni on kiinnostavaa
0
Työhyvinvointi on hyvällä tasolla
0
Ymmärrän yrityksemme strategiaa ja tavoitteita
0
Koen että palaudun työstäni
0
Liikun ja harrastan riittävästi

Forusin Työhyvinvointikysely

Meille on tärkeää, että kysymme laajasti henkilöstöltä kokemuksia eri asioista. Tavoitteemme on saada arvokasta palautetta työympäristön eri näkökohdista, kuten esihenkilötyöstä, tiimityöskentelystä, palkitsemisjärjestelmistä ja työn sekä yksityiselämän tasapainosta. Tämä auttaa meitä luomaan paremman ja terveellisemmän työympäristön kaikille työntekijöille.

Olemme jakaneet kyselyn neljään eri teemaan: esihenkilötyöskentely, työskentely Forusilla, minä ja työ sekä palkkaus. Kysymme tarkoin valittuja kysymyksiä (38 kpl) näiden teemojen ympäriltä. Kysymme jokaisen kysymyksen kohdalla myös työntekijän kokemusta kysymyksen tärkeydestä. Näin voimme myös arvioida sitä, mitkä kysymykset koetaan tärkeiksi ja mitkä vähemmän tärkeiksi, jotta voimme kehittää kyselyä entisestään.

Tavoitteemme on kasvattaa luottamusta ja kehittää työpaikkaamme

Hyvä työympäristö rakentuu luottamuksen kokemuksesta ja tunteesta, että jokainen voi olla oma itsensä. Kun yritys kuuntelee työntekijöitään ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon, se rakentaa aidosti luottamusta ja parantaa työntekijäkokemusta. Silloin työntekijät tuntevat olonsa kuulluiksi ja arvostetuiksi, mikä johtaa parempaan työtyytyväisyyteen ja sitoutumiseen. 

Missä olemme onnistuneet?

Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella meillä uskalletaan puhua vaikeistakin asioista, jotka vaikuttavat työskentelyyn, ja meillä ollaan avoimia. Työpaikalla ei esiinny negatiivista kilpailua ja kaikkia kohdellaan hyvin. Kannustamme ja tuemme toisiamme sekä meillä on positiivinen suhtautuminen yrityksemme kehittämiseen. Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että kulttuurissamme avoimuus, luottamus ja arvostus ovat vastausten perusteella näin korkealla tasolla ja haluamme vaalia näitä myös jatkossa. 

Olemme oppineet, että meillä esihenkilötyöskentely on kehittynyt mallikkaasti. Tiedämme, mitä asioita teemme esihenkilötyöskentelyssä hyvin ja mitä meidän kannattaa kehittää. Esihenkilömme asettavat selkeät tavoitteet ja ottavat huomioon työntekijöiden yksilöllisyyden. Näihin asioihin panostamalla voimme vaikuttaa siihen, että jokainen työntekijä, niin nykyinen kuin tuleva, tuntisi itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi. Näin edistämme yhteisesti luottamuksen ja avoimuuden ilmapiirin syntymistä, mikä auttaa meitä kehittämään yritystämme yhdessä. 

Missä meillä on kehitettävää?

Työhyvinvointikyselyt antavat meille mahdollisuuden tunnistaa mahdolliset ongelmat ja haasteet työympäristössä. Olipa kyse sitten kommunikaatio-ongelmista, työkuormituksen epätasapainosta tai muista työhyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä, tunnistamme nämä asiat ja pyrimme korjaamaan mahdolliset ongelmat yhdessä. Siksi on myös tehtävä näkyväksi ne toimenpiteet, joilla asioita kehitetään.

Kyselyn perusteella liikunnan ja harrastusten riittävyys on aina ollut tunnistettu kehityskohde tiimissämme. Tähän haasteeseen olemme vastanneet järjestämällä säännöllisiä kuntosaliharjoituksia työajalla personal trainerin ohjauksessa. Yhteisestä treenisessiosta onkin muodostunut tiimillemme mukava tapa aloittaa työviikot.

Ymmärrys yrityksemme strategiasta ja tavoitteista on laskenut hieman, ja haluamme korjata tämän. Tehtävämme on yhteisesti varmistaa, että jokainen työntekijämme on entistä paremmin perillä siitä, mitä tavoittelemme ja miksi. Varmistamme jatkossa, että jokainen työntekijämme ymmärtää paremmin yrityksemme strategian ja tavoitteet. Tiedon avoimuus ja kommunikointi ovat avainasemassa tässä. Osana tätä olemme kehittäneet sisäistä viestintäämme sisäisellä uutiskirjeellä.

Lisäksi yksi kyselyn havainto oli se, että tiimiläiset voisivat kokea palautuvansa työstä paremmin. Palautuminen on erityisen tärkeää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Siksi olemme mahdollistaneet PT-ohjatut treenit tiimillemme ja seuraavaksi meille on tulossa univalmentaja, jonka avulla kasvatamme taitojamme palautua. 

Lopuksi

Missiomme kanssa matkamme on vasta alussa. Niin myös työhyvinvoinnin ja työpaikkamme kehittäminen. Olemme sitoutuneet luomaan tyytyväisiä ja terveitä työntekijöitä, jotka ovat menestyksemme avain. Tulevaisuuteen katsoen, haluamme jatkaa yhteistä matkaamme kohti kestävää ja vihreää huomista, arvostamalla jokaista tiimiläistä. Hyviä tuloksia ei saa ottaa itsestäänselvyytenä, vaan jatkamme työtä entistä määrätietoisemmin.

 

Lisätietoja & ota yhteyttä

Eero Oksanen

Toimitusjohtaja
+358 50 562 8343
eero@forus.fi